Select Page

Leica Thalia on Alexa 65, LF – “See”

Leica Thalia on Alexa 65, LF – “See” Tags: leica, leitz, leica cine, leitz cine, thalia, test, demo, video, lens, lenses, rent, rental, sub rent, sub rental, arri, alexa, alexa 65, alexa lf, full frame, large...

Leica Thalia Sizzle Reel 2017

Leica Thalia Sizzle Reel 2017 Tags: leica, leitz, leica cine, leitz cine, thalia, test, demo, video, lens, lenses, rent, rental, sub rent, sub rental, red, monstro, arri, alexa, alexa 65, sony, venice, full frame, large...